انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: سیده فاطمه موسوی بوگر، فاطمه غلامیان، زینب سیاوشی

 کتاب

زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد چهارم سلول های بنیادی و استراتژی های مبتنی بر سلول در بازسازی

سرپرست مترجمین:

حسین رعیت پیشه

پژوهشگر پزشکی بازساختی

مترجمین:

سیده فاطمه موسوی بوگر

فاطمه غلامیان زینب سیاوش

۱۰ آبان ۱۴۰۱