انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

سرپرست مترجمین: حسین رعیت پیشه / مترجمین: فاطمه سادات نجبایی، محدثه پورمختاری

کتاب

زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت


زیست شناسی سلولی و طب ترجمانی جلد سوم سلول های بنیادی، مواد زیستی و مهندسی بافت

سرپرست مترجمین:

حسین رعیت پیشه

(پژوهشگر پزشکی بازساختی)

مترجمین:

فاطمه سادات نجبایی

(کارشناسی ارشد بیوشیمی)

محدثه پورمختاری

کارشناسی ارشد مهندسی بافت

۱۰ آبان ۱۴۰۱