انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

دکتر توحید پیری قراقیه، غزل قجری، حمیدرضا کبیری سامانی، مونا سوسنی راد

کتاب میکروبیولوژی پایه

مؤلفین:

دکتر توحید پیری قراقیه

دکترای زیست فناوری میکروبی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

غزل قجری

کارشناس ارشد سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی

حمیدرضا کبیری

سامانی کارشناس ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد شهرکرد

مونا سوسنی راد

کارشناس ارشد سلولی مولکولی دانشگاه آزاد شهر ری

۰۹ آبان ۱۴۰۱