انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

دکتر فاطمه باقری، دکتر نفیسه بحیرائی، دکتر صدف وحدت

 کتاب

مبانی و اصول کاربردی کشت سلول های جانوری

تالیف و گردآوری:

دکتر فاطمه باقری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی دکترای علوم سلولی و مولکولی، تهران، ایران

دکتر نفیسه بحیرائی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح دکترای مهندسی بافت، تهران، ایران

دکتر صدف وحدت

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه هماتولوژی دکترای بیوتکنولوژی، تهران، ایران

۲۸ شهريور ۱۴۰۱