انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
دسته بندی محصولات
ورود

دکتر محسن اکبری بزم، زهرا آبرودی، علیرضا لطفی، دکتر الناز خرداد زیرنظر: دکتر مهدی مهدی زاده

کتاب آناتومی در یک نگاه

زیرنظر:

دکتر مهدی مهدیزاده

استاد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران

مترجمین:

دکتر محسن اکبری بزم

استادیار علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

زهرا آبرودی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران

علیرضا لطفی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر الناز خرداد

استادیار علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۱۳ شهريور ۱۴۰۱